Rekrutacja Doktorantów/ek do udziału w projekcie PROM w roku akademickim 2019/2020


Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ ogłasza rekrutację do projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w roku akademickim 2019/2020.

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką w ramach umowy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej wymiany doktorantów na PŁ, podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia III stopnia oraz wzmocnienie współpracy z uczelniami zagranicznymi.

W roku akademickim 2019/2020 oferujemy dofinansowanie 80 mobilności, trwających od 5 do 30 dni, w tym:

  • 40 wyjazdów Doktorantów/ek Politechniki Łódzkiej do ośrodków zagranicznych, oraz
  • 40 przyjazdów Doktorantów/ek z ośrodków zagranicznych na Politechnikę Łódzką.

Mobilności muszą być związane z tematyką pracy doktorskiej oraz powinny zostać zrealizowane najpóźniej do 30 września 2020 r.

Projekt zapewni Uczestnikom/czkom dofinansowanie:

  • kosztów utrzymania w zryczałtowanej wysokości w zależności od liczby dni pobytu, wliczając 2 dni podróży, oraz
  • kosztów dojazdu (tj. podróży, ubezpieczenia i wizy) w zryczałtowanej wysokości w zależności od odległości (w km) w linii prostej między miejscem zamieszkania Uczestnika/czki a miejscowością pobytu w instytucji goszczącej.

Dodatkowo, Kandydaci/tki mogą wnioskować o pokrycie kosztów opłat konferencyjnych, szkoleniowych, kursów, itp. Dodatkowe dofinansowanie zostanie przyznane w zależności od dostępności środków w Projekcie.

Termin przyjmowania zgłoszeń to 31 stycznia 2020. W przypadku niewykorzystania puli miejsc w pierwszym terminie rekrutacji, CWM ogłosi rekrutacje uzupełniające.

Więcej informacji jest dostępnych:

  • na dwujęzycznej stronie internetowej projektu: https://www.ife.p.lodz.pl/promobility
  • w Biurze Projektu zlokalizowanym w Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16, I piętro:
    • pokój 110 – obsługa Kandydatów z zagranicy wnioskujących o przyjazd do PŁ, adres mailowy: promobility-incoming@info.p.lodz.pl, nr tel.: 638 38 72, 638 38 73, 638 38 74
    • pokój 111 – obsługa Kandydatów z PŁ wnioskujących o wyjazd za granicę, adres mailowy: promobility-outgoing@info.p.lodz.pl, nr tel.: 638 38 77, 638 38 72, 638 38 73

Z poważaniem,

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej

Pliki do pobrania:

Wersja polska:

PROM_Zal_05_Wniosek_o_dofinansowanie_mobilnosci Pobierz

English version:

PROM_Appendix_05_Application_for_mobility Pobierz