Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej


Regulamin
Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

W Politechnice Łódzkiej, zwanej dalej Uczelnią, działa Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Politechniki Łódzkiej, Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Łódzkiej i niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich Uczelni.
2. Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw doktorantów, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
3. Samorząd może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach.

§ 3

1. Samorząd działa za pośrednictwem organów Samorządu wybieranych przez doktorantów.
2. Organy Samorządu reprezentują interesy doktorantów oraz współuczestniczą
w realizacji zadań Uczelni. Organy Samorządu mają prawo do korzystania z zasobów będących w dyspozycji Uczelni, takich jak: pomieszczenia, urządzenia techniczne, poligraficzne i inne, w porozumieniu z władzami Uczelni.
3. Samorząd korzysta z pomocy administracyjnej, technicznej i prawnej Uczelni koniecznej do realizacji jego zadań na zasadach obowiązujących w Uczelni.

§ 4

1. Celem Samorządu jest:
1) działanie na rzecz poprawy sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw;
2) organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej;
3) wyrażanie opinii społeczności doktorantów oraz podejmowanie decyzji w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana, w tym także rozdziału środków finansowych przeznaczonych na działalność Samorządu;
4) uczestnictwo w obradach i działaniach organów kolegialnych Uczelni na zasadach określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Politechniki Łódzkiej;
5) działanie na rzecz integracji środowiska doktorantów.
2. Samorząd realizuje swoje cele poprzez:
1) występowanie z wnioskami do władz Uczelni;
2) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy i/lub na prośbę władz Uczelni;
3) działalność społeczną, kulturalną, oświatową i naukowo-techniczną.

Rozdział II
Organy Samorządu

§ 5

Organami Samorządu są:
1) Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej (URSDPŁ),
zwana dalej Radą;
2) Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej,
zwany dalej Zarządem;
3) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, zwany również Przewodniczącym Samorządu Doktorantów;
4) Wydziałowe Rady Doktorantów (WRD);
5) Przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów;
6) Komisja Rewizyjna;
7) Komisja Wyborcza;
8) Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem.

§ 6

1. Uchwałodawczy organ Samorządu podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. Podjęte uchwały sporządza się w formie pisemnej, sygnowanej przez Przewodniczącego organu uchwałodawczego.
2. Organy Samorządu podejmują decyzje zgodnie z następującymi zasadami:
1) w sprawach osobowych przeprowadza się głosowania tajne, w pozostałych sprawach głosowania są jawne, o ile nikt nie zgłosi sprzeciwu;
2) bezwzględnej większości głosów wymagają decyzje dotyczące:
a) uchwalania Regulaminu Samorządu Doktorantów PŁ i jego zmian,
b) opinii w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w PŁ,
c) spraw osobowych Zarządu i Przewodniczących WRD;
3) pozostałe uchwały, z wyjątkiem spraw, o których Regulamin stanowi inaczej, organy Samorządu podejmują zwykłą większością głosów.
3. Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok i rozpoczyna się od daty pierwszego posiedzenia Rady. W sytuacjach szczególnych, Rada może przedłużyć kadencję organów Samorządu o nie więcej niż 3 miesiące.
5. Warunkiem zachowania mandatu członka organów Samorządu jest posiadanie statusu doktoranta.

§ 7

1. Posiedzenia organów Samorządu są protokołowane.
2. W posiedzeniach organów Samorządu, za zgodą prowadzącego zebranie, uczestniczyć może każdy doktorant Uczelni oraz zaproszeni goście.
3. O ważności zebrania organu Samorządu decyduje udział więcej niż połowy regulaminowego składu organu. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku, zwołuje się zebranie w drugim terminie i wówczas ważność zebrania nie zależy od liczby uczestników, przy czym drugi termin nie może odbyć się wcześniej niż 3 dni po pierwszym terminie.

§ 8

1. Mandaty członków organów Samorządu wybranych w czasie kadencji wygasają z upływem kadencji danego organu.
2. Mandat członka organu Samorządu wygasa przed upływem kadencji, jeśli członek organu:
1) utraci status doktoranta;
2) zostanie odwołany z pełnienia funkcji w organie Samorządu przez organ, który go powołał;
3) złoży pisemną rezygnację z pełnienia funkcji;
4) przekroczy dopuszczalną liczbę trzech nieusprawiedliwionych nieobecności w zebraniach danego organu Samorządu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezwłocznie przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie i na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej, o której mowa w §25.

Rozdział III
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej

§ 9

1. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów PŁ jest organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów PŁ.
2. Skład Rady stanowią Przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów.
3. Do zadań Rady należy:
1) określanie kierunków działalności Samorządu;
2) powoływanie, na pierwszym posiedzeniu, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, których kandydatury przedstawia Przewodniczący Samorządu Doktorantów PŁ;
3) delegowanie przedstawicieli do Komisji Rektorskich;
4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Samorządu;
5) zlecanie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w sprawach spornych;
6) uchwalanie Regulamin Samorządu Doktorantów PŁ oraz jego zmiany;
7) zatwierdzanie regulaminów organów Samorządu;
8) uzgadnianie z władzami Uczelni treści Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Łódzkiej;
9) konsultowanie z Zarządem projektu budżetu Samorządu Doktorantów
10) rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Zarząd lub organy Uczelni;
11) inicjowanie imprez kulturalnych, naukowych, sportowych i innych dla doktorantów i społeczności Uczelni.
4. W sytuacjach nadzwyczajnych Rada może powierzyć Zarządowi dodatkowe zadania.
5. Rada może powoływać doraźne komisje problemowe, określając jednocześnie zakresy zadań i czas ich działania.

§ 10

1. Rada obraduje na posiedzeniach jawnych.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Zarząd, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Samorządu Doktorantów PŁ zgodnie
z ustalonym wcześniej przez Zarząd porządkiem obrad.
4. W trakcie nieobecności lub na polecenie Przewodniczącego SDPŁ, obrady prowadzi Wiceprzewodniczący.
5. Zarząd zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Rady oraz przewodniczących komisji drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad w terminie 7 dni przed datą planowanego posiedzenia.
6. Posiedzenie Rady może być zwołane na pisemne żądanie co najmniej połowy jej członków.
7. Członek Rady zobowiązany jest brać czynny udział w jej pracach.

Rozdział IV
Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

§ 11

1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu.
2. Zarząd kieruje pracami Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz.
3. W skład Zarządu wchodzi: Przewodniczący Samorządu Doktorantów, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady.
4. Do zadań Zarządu należy:
1) występowanie przed organami Uczelni w celu reprezentowania interesów doktorantów, w tym formułowanie opinii i wniosków;
2) współpraca z władzami Uczelni w sprawach związanych z pomocą materialną dla doktorantów;
3) współdecydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni na cele doktoranckie;
4) rozstrzyganie w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Samorządu;
5) delegowanie przedstawicieli doktorantów do organów, organizacji, komisji i zespołów, do których nie są oni delegowani przez Radę;
6) przygotowanie projektu budżetu Samorządu i konsultowanie z Radą.
5. Wiceprzewodniczący:
1) zastępuje Przewodniczącego Samorządu Doktorantów w obowiązkach podczas jego nieobecności;
2) zapewnia merytoryczne wsparcie i pomoc przy inicjatywach podejmowanych przez Radę i Zarząd;
3) wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.
6. Sekretarz:
1) systematycznie sporządza i przechowuje protokoły z posiedzeń Rady i Zarządu;
2) przechowuje kopie protokołów z posiedzeń Wydziałowych Rad Doktorantów;
3) gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z działalnością Samorządu.

Rozdział V
Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PŁ

§ 12

1. Wybór Przewodniczącego Samorządu Doktorantów PŁ następuje zgodnie z Ordynacją Wyborczą, o której mowa w § 25.
2. Przewodniczący:
1) prowadzi posiedzenia Rady;
2) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu;
3) koordynuje prace prowadzone przez Radę i Zarząd;
4) uwierzytelnia swoim podpisem uchwały Rady;
5) zgłasza kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Rozdział VI

Wydziałowe Rady Doktorantów

§ 13

1. Przedstawiciele do Wydziałowej Rady Doktorantów są wybierani zgodnie z Ordynacją Wyborczą o której mowa w § 25.
2. Wydziałowa Rada Doktorantów (WRD) jest organem Samorządu, który reprezentuje i chroni interesy doktorantów danego wydziału.
3. Do kompetencji WRD należy:
1) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności samorządowej doktorantów danego wydziału;
2) powoływanie i odwoływanie komisji doraźnych działających przy WRD oraz określenie ich kompetencji i czasu działania;
3) delegowanie przedstawicieli doktorantów do komisji wydziału;
4) opiniowanie programów kształcenia studiów doktoranckich uchwalanych przez Radę Wydziału;
5) opiniowanie powołania oraz odwołania kierowników studiów doktoranckich na wydziale;
6) inicjowanie imprez kulturalnych, naukowych, sportowych i innych dla doktorantów wydziału.
4. W skład Wydziałowej Rady wchodzi od 5 do 10 członków.
5. Wydziałowa Rada Doktorantów odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz
w miesiącu, wyłączając okres wolny od zajęć dydaktycznych.
6. Przewodniczący WRD zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków WRD drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad w terminie 7 dni przed datą planowanego posiedzenia.
7. Posiedzenia nadzwyczajne Wydziałowej Rady Doktorantów zwoływane są przez Przewodniczącego WRD na wniosek:
1) dziekana wydziału;
2) co najmniej 1/2 członków WRD;
3) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
4) Zarządu;
5) 30% doktorantów danego wydziału.

Rozdział VII
Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

§ 14

Przewodniczący WRD:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia WRD;
2) koordynuje prace prowadzone przez WRD;
3) uwierzytelnia swoim podpisem decyzje WRD;
4) przekazuje kopie protokołów z posiedzeń Wydziałowych Rad Doktorantów do Sekretarza Rady;
5) gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z działalnością Samorządu na wydziale.

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna

§ 15

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innego organu Samorządu.
3. Komisja Rewizyjna jest wybierana zgodnie z Ordynacją Wyborczą, o której mowa w §25.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności organów Samorządu;
2) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi organami Samorządu;
3) rozpatrywanie protestów wyborczych na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej;
4) sprawowanie kontroli nad realizacją budżetu Samorządu;
5) badanie zasadności zarzutów postawionych we wniosku o odwołanie członków organów Samorządu;
6) sporządzenie raportu z działalności organów Samorządu na koniec kadencji.
5. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zwołanym przez Zarząd, Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
1) kieruje pracami i zwołuje posiedzenia Komisji, a także przewodniczy tym posiedzeniom;
2) reprezentuje Komisję Rewizyjną i jej stanowisko na posiedzeniach organów Samorządu.

Rozdział IX
Komisja Wyborcza

§ 16

1. Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu.
2. Do zadań Komisji należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Ordynacji Wyborczej;
2) ustalanie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych oraz szczegółowej procedury wyborczej;
3) przeprowadzanie wyborów do organów kolegialnych i wyborczych Uczelni oraz Samorządu Doktorantów;
4) ustalenie list kandydatów;
5) ustalanie wzorów kart do głosowania;
6) nadzór nad przebiegiem wyborów i ich dokumentacją;
7) sporządzenie protokołów wyborczych zawierających datę, listę kandydatów i wynik wyborów oraz podpisy członków Komisji Wyborczej obecnych na zebraniu.
3. W skład Komisji Wyborczej wchodzi 5 członków wybieranych zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
4. Członkowi Komisji Wyborczej nie przysługuje bierne prawo wyborcze do organu, do którego wybory przeprowadza Komisja Wyborcza.
5. Przedstawiciele Komisji Wyborczej mają prawo i obowiązek uczestniczyć we wszystkich zebraniach wyborczych organów Samorządu.

§ 17

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Wyborczej zwołanym przez Zarząd, Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego Komisji Wyborczej należy:
1) kierowanie pracami i reprezentowanie stanowiska Komisji;
2) prowadzenie posiedzeń Komisji;
3) prowadzenie zebrań wyborczych;
4) ogłoszenie wyników wyborów;
5) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Wyborczej na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji;
6) przekazywanie obwieszczeń wyborczych do publicznego ogłoszenia.

Rozdział X
Sąd Koleżeński

§ 18

1. Sąd Koleżeński jest organem orzekającym w sprawach dyscyplinarnych doktorantów.
2. W skład Sądu wchodzi 9 członków, wybieranych zgodnie z Ordynacją Wyborczą,
o której mowa w § 25. Członek Sądu nie może być członkiem innego organu Samorządu.
3. Sąd wydaje orzeczenia w imieniu całej społeczności doktorantów PŁ i jest niezawisły w orzekaniu.
4. Sąd orzeka w sprawach wniesionych:
1) przez Rektora;
2) na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Uczelni;
3) na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
5. Sąd Koleżeński pracuje w trybie dwóch instancji – Sądu Orzekającego i Sądu Odwoławczego.

§ 19

1. Sąd Orzekający orzeka w minimum trzyosobowym składzie wyznaczanym przez Przewodniczącego Sądu.
2. Skład orzekający wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego.

§ 20

1. Sąd Odwoławczy orzeka w minimum trzyosobowym składzie wyznaczanym przez Przewodniczącego Sądu.
2. Skład odwoławczy wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego.
3. W skład Sądu Odwoławczego nie mogą wchodzić osoby będące w składzie Sądu Orzekającego w danej sprawie.

§ 21

1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrzeżeniem.
2. W przypadku wniesienia sprawy do Sądu, Sąd może zastosować poza karami dyscyplinarnymi określonymi w ust. 1 środki oddziaływania wychowawczego: zwrócenie uwagi na naganność postępowania, obowiązek publicznego przeproszenia, zobowiązanie do naprawienia szkody, poproszenie o zrezygnowanie z funkcji pełnionych w organach Samorządu bądź Uczelni.
3. Doktorant nie może być jednocześnie ukarany przez Sąd i Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów.
4. Wymierzenie za dany czyn kary w postępowaniu karnym, bądź w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed Sądem.
5. Rozpatrzona przez Sąd Koleżeński sprawa może być przekazana do Rektora z prośbą o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

§ 22

1. Rozprawa przed Sądem jest jawna i kończy się wydaniem orzeczenia.
2. Uczestnikiem postępowania przed Sądem jest każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy dane postępowanie lub która żąda czynności przed Sądem.
3. Orzeczenie sporządzone na piśmie podpisują wszyscy członkowie składu.

§ 23

1. Od orzeczenia Sądu Orzekającego przysługuje odwołanie do Sądu Odwoławczego.
2. Odwołanie wnosi się w ciągu czternastu dni od daty doręczenia orzeczenia.
3. Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania orzeczenia.

§ 24

1. Przewodniczący składu Sądu, po konsultacji ze stronami, ustala termin i prowadzi rozprawę.
2. Członek Sądu, co do którego bezstronności istnieją uzasadnione obawy, winien być wyłączony z postępowania. Każdemu uczestnikowi postępowania przysługuje prawo zgłaszania wniosku o wyłączenie określonego członka Sądu z postępowania. O wyłączeniu decyduje przewodniczący składu. O wyłączeniu przewodniczącego z postępowania decyduje większością głosów skład.
3. Doktorant, przeciwko któremu toczy się postępowanie przed Sadem, ma prawo do obrony i korzystania z obrońcy. Obrońcą może być dowolna osoba wskazana przez obwinionego.

Rozdział XI
Wybory

§ 25

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów Samorządu określa Ordynacja Wyborcza, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XII
Przepisy końcowe

§ 26

1. Projekt Regulaminu Samorządu Doktorantów PŁ poddawany jest ogólnym konsultacjom ze wszystkimi doktorantami Uczelni. Sposób przeprowadzania konsultacji i czas ich trwania określa Rada.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statut PŁ oraz inne przepisy prawa.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem PŁ.

Łódź, dn. 29.10.2014

Załącznik
do Regulaminu Samorządu Doktorantów PŁ
z dn. 29.10.2014

Ordynacja Wyborcza

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej określa zasady przeprowadzania wyborów do organów Samorządu oraz przedstawicieli doktorantów do kolegialnych i wyborczych organów Uczelni.
2. Kadencja przedstawicieli doktorantów w organach kolegialnych Uczelni trwa jeden rok, od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
3. Kadencja przedstawicieli doktorantów w organach wyborczych Uczelni trwa jeden rok.

§ 2

1. Organy Samorządu, do których przeprowadza się wybory określa §5 Regulaminu Samorządu Doktorantów PŁ.
2. Doktoranci, do dnia 31 lipca, wybierają swoich przedstawicieli do następujących organów Uczelni:
1) Senatu PŁ;
2) Rad Wydziałów;
3) Uczelnianego Kolegium Elektorów;
4) Wydziałowych Kolegiów Elektorów.
3. Wybory przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziałów i Wydziałowych Kolegiów Elektorów są jednostopniowe.
4. Wybory przedstawicieli doktorantów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów są dwustopniowe.
5. W pierwszym etapie doktoranci wybierają swoich przedstawicieli w okręgach wyborczych (na poszczególnych wydziałach), wybrani przedstawiciele biorą udział w wyborach drugiego stopnia.
6. Liczby mandatów do obsadzenia w wyborach drugiego stopnia w Senacie i Uczelnianym Kolegium Elektorów ustala Senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej.
7. Liczby mandatów do obsadzenia w Radzie Wydziału i Wydziałowym Kolegium Elektorów ustalają Rady Wydziałów.
8. Do wyborów przedstawicieli doktorantów do organów Uczelni stosuje się zasady określone w Statucie PŁ.
9. Wybory pierwszego i drugiego stopnia w okręgach wyborczych przeprowadza Komisja Wyborcza Doktorantów.

§ 3

1. Mandaty członków organów Samorządu wygasają w przypadkach, o których mowa
w §8 Regulaminu Samorządu Doktorantów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu przed upływem kadencji, Komisja Wyborcza Doktorantów niezwłocznie przeprowadza wybory uzupełniające.

Rozdział II
Organizacja czynności wyborczych

§ 4

1. Wybory przeprowadza się na zebraniach wyborczych.
2. Komisja Wyborcza ustala termin i miejsce wyborów, które podaje do wiadomości publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania wyborczego.
3. Zgłoszenia kandydatów do danego organu Samorządu przyjmuje Komisja Wyborcza na zebraniu wyborczym. Każdy z wyborców danej grupy wyborczej może zgłosić jawnie dowolną liczbę kandydatów, którzy umieszczani są na liście wyborczej po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie oraz po stwierdzeniu, że przysługuje im bierne prawo wyborcze.
4. Do przeprowadzenia wyborów do danego organu Samorządu liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby mandatów.
5. Zebranie wyborcze prowadzi Przewodniczący Komisji Wyborczej lub wskazany przez niego członek Komisji.
6. Wybory do organów kolegialnych i wyborczych Uczelni oraz Samorządu są tajne.

§ 5

1. W posiedzeniu wyborczym biorą udział wyłącznie uprawnieni wyborcy danej grupy wyborczej oraz członkowie Komisji Wyborczej bez prawa głosu, jeśli nie należą do tej grupy wyborców.
2. Aktu głosowania dokonuje się na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Wyborczą i opatrzonych pieczęcią Samorządu.
3. Ustalając wyniki głosowania Komisja Wyborcza oblicza liczbę:
1) wydanych kart do głosowania;
2) oddanych głosów z podziałem na ważne i nieważne;
3) głosów potrzebnych do wyboru;
4) głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. Głos jest nieważny gdy:
1) na karcie do głosowania wskazano więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia lub nie zaznaczono żadnego kandydata;
2) sposób wyróżnienia kandydata jest niewłaściwy lub niejednoznaczny;
3) karta do głosowania została uszkodzona.
5. Mandat otrzymuje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
6. W przypadku, gdy wymaganą liczbę głosów uzyskało mniej kandydatów niż wynosi liczba mandatów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające.
7. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali wymaganą liczbę głosów, jest większa od liczby mandatów, to o uzyskaniu mandatu decyduje kolejność ustalona na podstawie liczby oddanych na nich głosów.
8. W przypadku, gdy dwóch bądź więcej kandydatów ma taką samą liczbę głosów
i sytuacja ta uniemożliwia obsadzenia pełnej liczby mandatów należy przeprowadzić dodatkowe głosowanie ograniczone jedynie do kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

Rozdział III
Wybory Wydziałowych Rad Doktorantów i Przewodniczących WRD

§ 6

1. Wybory członków Wydziałowych Rad Doktorantów na poszczególnych wydziałach przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów na zebraniach wyborczych.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do Wydziałowej Rady Doktorantów przysługuje doktorantom tego wydziału.
3. W skład Wydziałowych Rad Doktorantów wchodzą doktoranci w liczbie od 5 do 10. Dokładną liczbę mandatów ustala zebranie wyborcze.
4. Podczas zebrania wyborczego wybiera się także:
1) jednego kandydata do Komisji Rewizyjnej;
2) jednego kandydata do Komisji Wyborczej;
3) dwóch kandydatów do Sądu Koleżeńskiego;
4) przedstawicieli do Rady Wydziału;
5) przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów;
6) dwóch kandydatów do drugiego etapu wyborów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów
5. Na pierwszym posiedzeniu, niezwłocznie zwołanym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej, Wydziałowa Rada Doktorantów wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

Rozdział IV
Wybór Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

§ 7

1. Przewodniczący Rady wybierany jest na zebraniu ogółu doktorantów Uczelni.
2. Zebranie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim doktorantom Uczelni.
4. Bierne prawo wyborcze przysługuje Przewodniczącym Wydziałowych Rad Doktorantów.

Rozdział V
Wybór Komisji Rewizyjnej

§ 8

Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów,
w trakcie pierwszego posiedzenia, spośród kandydatów wybranych na zebraniach wyborczych wydziałów.

Rozdział VI
Wybór Komisji Wyborczej

§ 9

Członków Komisji Wyborczej Doktorantów wybiera Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów, w trakcie pierwszego posiedzenia, spośród kandydatów wybranych na zebraniach wyborczych wydziałów.
Rozdział VII
Wybór Sądu Koleżeńskiego i Przewodniczącego Sądu

§ 10

1. Sąd Koleżeński wybierany jest na zebraniu ogółu doktorantów Uczelni, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, spośród kandydatów wybranych na zebraniach wyborczych wydziałów.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje kandydatom wybranych na zebraniach wyborczych wydziałów.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim doktorantom Uczelni.

§ 11

1. Bezpośrednio po wyborze Sądu Koleżeńskiego, na tym samym zebraniu ogółu doktorantów wybierany jest również Przewodniczącego Sądu.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Sądu.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim doktorantom Uczelni.

Rozdział VIII
Ważność wyborów

§ 12

1. Wyborcy mają prawo zgłaszania do Komisji Rewizyjnej protestów wyborczych. Protesty rozpatrywane są w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.
2. Protest wyborczy może dotyczyć naruszenia przepisów Regulaminu Samorządu Doktorantów, Ordynacji Wyborczej lub fałszowania wyników wyborów.
3. Wnoszący protest ma obowiązek jednoznacznie sformułować zarzuty oraz wskazać odpowiednie dowody.
4. Komisja Rewizyjna w oparciu o złożone dokumenty i przedstawione wyjaśnienia analizuje protest wyborczy a następnie wydaje pisemną decyzję wraz
z uzasadnieniem.
5. W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów zgłoszonych w proteście, a także stwierdzenia, że mogły one mieć znaczący wpływ na wynik wyborów, Komisja Rewizyjna może unieważnić wybory do organów Samorządu lub określić zakres czynności, które należy powtórzyć.
6. W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów dotyczących wyborów do organów kolegialnych i wyborczych Uczelni, Komisja Rewizyjna kieruje sprawę do Uczelnianej Komisji Wyborczej.