Projekt „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”


Projekt „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu” realizowany jest w okresie od 01.05.2013 r. do 31.05.2015 r. przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Energy Research Center – VSB Technical University of Ostrava, Department of Computer Science Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem Projektu jest wzrost wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out oraz wzrost praktycznych umiejętności w likwidowaniu barier towarzyszących firmom spin-off, spin-out przez 90 (tj. 75 mężczyzn i 15 kobiet) doktorantek/ów, pracowników naukowych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni Dolnego Śląska z kierunków i obszarów badawczo-rozwojowych związanych z IT.
Projekt dedykowany jest doktorantkom/om, pracownikom naukowym oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym
kierunków i obszarów badawczo-rozwojowych związanych z IT na dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Do Projektu rekrutowanych zostanie 90 uczestników, którzy spełnią kryteria:

 • Posiadanie statusu doktoranta, pracownika naukowego bądź pracownika naukowo-dydaktycznego kierunku lub obszaru badawczo-rozwojowego związanego z IT,
 •  Znajomość języka angielskiego lub czeskiego w stopniu komunikatywnym,
 •  Posiadanie pomysłu na własną działalność gospodarczą,
 •  Posiadanie silnej motywacji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Za kierunki i obszary badawczo-rozwojowe związane z IT uważa się te kierunki oraz obszary działalności naukowej, badań naukowych i prac rozwojowych, których podstawę stanowi dziedzina IT rozumiana jako technologie informacyjne (Information Technologies) – technologie związane ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i prezentacją informacji (tj. tekstów, obrazów i dźwięku). Obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt, oprogramowanie) i komunikacyjne.
Co otrzymują uczestnicy?
Szkolenia z przedsiębiorczości – uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, które prowadzone będą w 6 grupach 15-osobowych. Na każdą grupę przypadnie 80 h profilowanego dla branży IT szkolenia z przedsiębiorczości, w ramach którego poruszona zostanie m.in. tematyka:

 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Tworzenie biznesplanu,
 • Źródła finansowania,
 • Zarządzanie finansami,
 •  Negocjacje biznesowe,
 • Ochrona prawna własności intelektualnej,
 •  Ocena jakościowa i ilościowa rynkowej wartości własności intelektualnej,
 •  Modele komercjalizacji własności intelektualnej,
 • Podstawy PR,
 • Przedstawienie najlepszych praktyk.

Dla każdego uczestnika przewidzianych jest 10h indywidualnego doradztwa prowadzonego przez eksperta z zakresu
tworzenia biznesplanów, co pozwoli uczestnikom na profesjonalne opracowanie własnego biznesplanu.
Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą szkolenia zostanie otwarta rekrutacja na 10 miejsc stażowych
w czeskich przedsiębiorstwach branży IT, gdzie dziesięciu uczestników będzie mogło odbyć finansowany ze środków
EFS 2-miesięczny staż na terenie Czech.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu, informacji udziela:

Biuro Projektu „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”
Agencja Rozwoju Innowacji SA
ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław
tel./fax. 71 354 07 93
e-mail: innowacyjny.przedsiebiorca@arisa.com.pl